Notariaat Wellens, Paul Wellens - notaris

 

Notariaat Wellens

Paul Wellens - notaris

Wie kan schenken?

Zoals voor iedere overeenkomst geldt ook voor schenkingen dat de wil van de partijen, in het bijzonder deze van de schenker, niet aangetast mag zijn door enig gebrek. De instemming tot schenken is slechts geldig als er geen dwaling (de schenker moet volledig beseffen dat hij schenkt) in het spel is, als ze niet door geweld is of door bedrog is verkregen. Om geldig te schenken moet men bovendien op het ogenblik van de schenking gezond van geest zijn. Zijn hierover twijfels, dan kan een voorafgaandelijk opgesteld medisch getuigschrift hierover meer duidelijkheid geven.

 

Bekwaamheid van de schenker

De schenker moet juridisch bekwaam zijn om te kunnen geven. Een minderjarige jonger dan 16 jaar kan nooit schenken. Anderen (de ouders, de voogd) kunnen dit evenmin in zijn plaats doen.

Een gehuwde persoon kan geen schenking doen van de gezinswoning of het huisraad zonder de instemming van de mede-echtgenoot. Zelfs niet als hij getrouwd is onder scheiding van goederen en deze goederen hem persoonlijk toebehoren. Deze regel geldt overigens ook voor de wettelijk samenwonende partner. Een gehuwd persoon kan bovendien ook enkel die schenkingen doen die de belangen van het gezin niet in gevaar brengen.

Wie gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen en goederen wenst te schenken die behoren tot de huwelijksgemeenschap, heeft ook steeds de instemming van zijn huwelijkspartner nodig.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .